Om Lunnedet

Lunnedet Historik

Lunnedet är en av Karlskogas äldsta boplatser. Hit har människor lockats att bo ända sedan stenåldern. Under bergshanteringens glansdagar fungerade området som en viktig knutpunkt. I dag är Lunnedet ett uppskattat friluftsområde. Terrängen inbjuder till rekreation i form av skidåkning, bär- och svampplockning, bad, skogspromenader och mycket mera. Ett stort antal anläggningar har byggts för att underlätta för friluftslivet. Vid Knapped finns också många rester efter den forna hyttdriften. 

Ett område med gamla anor

Lunnedet har länge varit en boplats för människor. En skafthålsyxa funnen någon kilometer från Lunnedet visar att platsen varit bebodd sedan stenåldern. Vid gården Alkvettern i närheten av Lunnedet finns dokument som visar att den förste ägaren var en lagman på 1200-talet. Lunnedets gård förekommer i arkiven från mitten av 1500-talet. År 1651 uppfördes Lunnedshyttan, som revs 1874 för att ersättas med Knappforshyttan. Här fanns också såg och kvarn. Knappforshyttans existens blev dock kortvarig. Efter 20 år lades driften ner, och resterna flyttades till Bofors.

Viktig vattenväg

Lunnedet är en halvö mellan sjöarna Lonnen och Alkvettern. De båda sjöarna ingår i ett sammanhängande sjösystem som sträcker sig mellan Karlskoga och Filipstad. Namnet Lunnedet sägs betyda "landremsan där man lunnade", det vill säga båtarna fick dras på stockar, eller "lunnas", förbi Knappforsarna. På vintern användes ofta släde. För att underlätta industritransporterna från Filipstad till Karlskoga byggdes i mitten av 1800-talet en sluss vid Knappforsen. Men järnvägsbyggandet hade skjutit fart och gjorde snart sjötransporterna olönsamma. Slussarna i Knappfors är fortfarande flitigt använda under sommarhalvåret. Under många år gick det också reguljära turer mellan Karlskoga och Filipstad. 

Variationsrik natur

Större delen av Lunnedsområdet består av variationsrik barrskog. Intill gårdarna Lunnedet och Knapped samt vid sjön Lonnen finns ängsmarker. Den stora variationen i naturen leder till att Lunnedet har en relativt rik flora. Här och där finns spår av näringsrika bergarter, "grönsten" som ytterligare gynnar växtligheten. Här växer bland annat lind, bergmynta, dvärghäxört, myskmåra och skavfräken. Vintertid brukar strömstaren uppehålla sig vid forsen. Här finns också flera bra fladdermuslokaler, och vid Knappforsen har man sett spår av utter. Högsta punkten i området är Knappedshöjden, 233 meter över havet. 

Knappforseken

Under den omtalade Kungseken i Knappfors påstås hertig Carl (sedermera Carl IX) tillsammans med sin bror prins Johan ha beslutat sig för att avsätta storebror Erik XIV i slutet av 1560-talet. Eken är den äldsta i Karlskoga kommun. Den har fått förstärkas med järnband under årens lopp men lever ännu.